Algemene voorwaarden

Algemeen

 • 1. Wijnwinkeloosterhout.nl is een initiatief van ‘t Kaaspunt Schouten VOF. Deze algemene voorwaarden gelden voor bovengenoemde partijen, tenzij anders vermeld.
 • 2. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen Wijnwinkeloosterhout.nl en een koper, zijn de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 • 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen en overeenkomst

 • 1. Indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, vervalt de aanbieding.
 • 2. Wijnwinkeloosterhout.nl kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W.
 • 4. Wijnwinkeloosterhout.nl is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen.
 • 5. Wijnwinkeloosterhout.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wijnwinkeloosterhout.nl dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
 • 6. Wijnwinkeloosterhout.nl levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
 • 7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
 • 8. De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Wijnwinkeloosterhout.nl te vorderen.

Prijzen en betalingen

 • 1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief B.T.W.
 • 2. Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL, of door middel van Overboeking vooraf.

Levering

 • 1. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
 • 2. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven lever adres en voor rekening van de koper.
 • 3. De order kan ook afgehaald worden in onze winkel aan de Keiweg 7A, 4901JD te Oosterhout.
 • 4. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is, wordt hierover contact met de koper opgenomen.

Overmacht

 • 1. Wijnwinkeloosterhout.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijnwinkeloosterhout.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijnwinkeloosterhout.nl niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 • 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen bij Wijnwinkeloosterhout.nl of leveranciers van Wijnwinkeloosterhout.nl
 • 3. Wijnwinkeloosterhout.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Reclame

 • 1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
 • 2. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan ons kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
 • 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Wijnwinkeloosterhout.nl gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retouren

 • 1. Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.
 • 2. Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele doos geretourneerd worden.

Eigendomsvoorbehoud

 • 1. Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid

 • 1. Indien Wijnwinkeloosterhout.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 2. Wijnwinkeloosterhout.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Salenteinshop.nl is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 • 3. Indien Wijnwinkeloosterhout.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Wijnwinkeloosterhout.nl beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 4. De aansprakelijkheid van Wijnwinkeloosterhout.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • 5. Wijnwinkeloosterhout.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wijnwinkeloosterhout.nl

Toepasselijk recht

 • 1. Op alle overeenkomsten tussen Wijnwinkeloosterhout.nl en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Onverminderd het recht van Wijnwinkeloosterhout.nl een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Wijnwinkeloosterhout.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is.